Kabinet nivelleert met armoedebeleid…

Source: Kabinet nivelleert met armoedebeleid, bekijk hier jouw koopkracht | Binnenland | Telegraaf.nl

Al heel wat jaren wordt er ongemerkt genivelleerd. Het loont steeds minder om meer uren te draaien of harder te werken.

HUN beleid werkt als een rem op het leveren van een prestatie en we adviseerden daarom al veel eerder om te blijven behoren tot de categorie lage inkomens, die altijd beschermd, ondersteund en ontzien worden. Het is niet ons systeem, maar het zijn de door nationale regeringen georganiseerde verstoringen en onevenwichtigheden sinds de zeventiger jaren vorige eeuw, die nu hun tol steeds meer gaan eisen.

Heel fijntjes zou men kunnen stellen dat de huishoudens met de hogere, en in de regel twee inkomens die jarenlang tot de bevoordeelden behoorden, nu ook steeds meer gaan inleveren ten opzichte van de categorie lage inkomens. De jarenlange fiscale subsidiëring en bevoordeling van de groep “hoger inkomen per huishouden” neemt, nu de koek bijna op is, langzaam af, met als uiteindelijk effect sluipende onteigening. Die in werking gezette spiraal is niet te stoppen, zolang het huidige en nu kwakkelende geldsysteem met de daarbij behorende negatieve inkomensgevolgen nog in stand gehouden wordt. 

Frappant is wel dat veel mensen niet weten waar ze over praten, de geschiedenis niet kennen en die graag verdringen of niet wíllen kennen. De destijds genomen politieke beslissingen liggen ten grondslag aan de huidige ontwrichtende ontwikkelingen. Al die onwetende fantasten beginnen nu wild om zich heen te slaan en voorstellen te lanceren die kant noch wal raken.

Pas als men definitief zou breken met dit al tientallen jaren durende socialistische wanbeleid zou men er weer aan kunnen gaan denken om inzet te gaan tonen, maar dat zit er voorlopig niet in… integendeel. Men kiest voor nóg meer nivellering en dus nóg meer kunstorde die, als het aan het regime ligt, op termijn blijkbaar moet leiden tot een soort universeel basisinkomen.

Passief ondergronds blijven; tot het besef komen dat we allemaal gedwongen worden om via HUN volksvijandige spelregels in HUN theater moet meespelen; niet werken om VEEL bezit en eigendom te vergaren en zodoende een rustig onbekommerd het leventje zonder leningen, betalingsachterstanden en schulden op spaarvlam leven, waardoor HUN opgeworpen barrières zoveel mogelijk omzeild worden, blijft leidend gedrag … -DGZ-